ECS Germany, Krefeld, 2023

POTM: MD Shafiullah Khadem - KCC vs RRS |Highlights | ECS Germany, Krefeld | 29 Aug 2023 | ECS23.776

Player of the Match: MD Shafiullah Khadem 74(27) - KCC vs RRS | Highlights | ECS Germany, Krefeld | 29 Aug 2023 | ECS23.776 ...